Склад

Модул Склад включва подмодулите Регистър, Стоки, Списъци и Наличности. Използва се за въвеждане на регистър от складове и подскладове, стоки, складови операции и документи, мерки, тарифи и спецификации, списъци със стоки. Включва импорт на стоки и филтри за тяхното търсене.

Документооборот

Документооборот включва подмодул Фирмени документи, в който се съдържа информация за всички издадени през системата документи, свързани с търговските процеси - продажби, офериране, сервиз, доставки. Включва още подмодул Моите документи, който съдържа информация за личния поток от документи на потребителите в системата - молби, задачи, отчети, събития и поща.


Продажби

Модул за регистриране на продажби и издаване на всички необходими търговски документи, регистриране на плащания към продажбите и др.


Офериране

Модул Офериране служи за регистриране на офертните процеси на фирмата.


Сервиз

Модул за управление на сервизната дейност. Служи за въвеждане на всички сервизни операции и издаване на сервизни документи.


Доставки

Модул за регистриране на доставките в организацията, разплащане с контрагенти, издаване на всички необходими документи, съпътстващи доставка.


Контрагенти

Модул за въвеждане на данни за всички юридически и физически лица, с които фирмата има делови отношения, лицата за контакти с тях и банковите им сметки.


Плащания

Този модул служи за управление на касови и банкови операции – плащания по фактури и складови документи, плащания по договори, общи фирмени разходи, автоматично генериране на дневните касови книги и банкови отчети, регистриране на платежни нареждания, вносни бележки, издаване на ПКО, РКО и др.


Справки

Съдържа голям набор от търговски, клиентски, финансови и маркетингови справки.


Администратор

Системен модул за диференциране на вътрешните правила за достъп до данните в клиентския портал.